עברית  |  English  |  

ע"א 2308/08 פקיד שומה ירושלים 1 נגד פרופסור גבריאלה שלונקבעה פרשנות רחבה למונח "משלח יד שבדך כלל עוסק בישראל " .

הפס"ד רלוונטי לתקופה שקדמה לשנת המס 2003 . (טרם תיקון 132 לפ.מ.ה ) .

על פי הוראת סעיף 5(1) ישן לפ.מ.ה יש לכלול בהגדרת משלח יד , הכנסה בעלת

זיקה מקצועית לנישום וזאת תוך בחינת מכלול עיסוקיו והנסיבות .

בית המשפט העליון קבע כי פעילותה החד פעמית של פרופסור שלו כבוררת עיסקית בחו"ל

מהווה חלק ממשלח ידה כפרופסור למשפטים .

המונח בדרך כלל משדר אפוא סוג של זיקה מקצועית המהווה מקביל לניהול של עסק.עמ"ה 1506/08 גמיש שירותי כוח אדם בע"מ נגד מע"מ אשדודנקבע כי אין להתיר מע"מ בשיעור אפס לנישום אשר מספק שירותי השמת עובדים זרים לחקלאות בארץ,

הגם שהמערער פיצל את העיסקה לשירות שניתן לתושב חוץ כהכנסה בשיעור מע"מ אפס ,

ולהכנסה בשיעור מע"מ רגיל .עמ"ה 1250/05 פס"ד שקוריזכאות ל חישוב נפרד לבני זוג המחזיקים במלוא הבעלות בחברה .

נקבעו המבחנים הבאים :

- נחיצות עבודת 2 בני הזוג

- גובה השכר לא נקבע רק משיקולי מס תוך תנודתיות בלתי מוסברת .

- השכר ראוי לבעל תפקיד בדרגה דומה .עמ"ה 540/08 פס"ד מלכיאלינקבע כי יש לערוך חישוב מאוחד הואיל וניתן לראות כי קביעת השכר נעשתה רק משיקולי מס ,

תוך תנודתיות בלתי מוסברת .פסק דין צברי אהוד( 25/05/2006 )- טענות כלכליות , השופט מגן אלטוביה .מספר הקילומטרים המוכר כנסיעות פרטיות נקבע בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב ) התשנ"ה 1995 .

"כל נישום אשר מבקש להשיג על קביעה זו , מן הראוי שיביא הוכחות לכך ".

העיקרון : חישוב ספציפי גובר על נוסחה סטטיסטית .

המטרה : גביית מס אמת .

ראיה אפשרית : ניהול ספר רכב , שבו נרשמת כל נסיעה , מטרת הנסיעה, תאריך ,שעה וחתימת העובד .ע"א 9412/03 עמי חזן. סיווג עסקה שדווחה למס שבח כעסקה החייבת במס הכנסהלאחר שיצאה שומה סופית במס שבח, יש צורך בשיקולים כבדי משקל כדי להוציא שומה לפי פקודת מס הכנסה בגין אותה הכנסה.

בית המשפט מציין את השיקולים הבאים :

- מידת ההסתמכות על ההחלטה מול עקרון מס אמת.

- הנזק שעלול להיגרם לפרט.

- סוג הטעות.

- הגורם האשם בטעות .ע"א 3185/03 פלם שחר ודפנהלאישה הייתה דירה בבעלותה המלאה שנרכשה לפני הנישואין.

במהלך הנישואין בני הזוג רכשו יחד דירה.

נקבע כי בן הזוג זכאי לשלם מס רכישה של דירה יחידה, ואין להתחשב בדירה של האישה לפני הנישואין.

כמובן שהאישה (בגין חלקה ברכישת הדירה) אינה זכאית למס רכישה מופחת על דירה יחידה. 

לייבסיטי - בניית אתרים